ข้อที่ 8. ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก่อนที่พระเยซูจะจากโลกนี้ไป พระองค์ทรงแนะนำผู้ติดตามพระองค์ว่า

“อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา...นั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่อีกไม่นานพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” กิจการของอัครทูต 1:4, 5

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ชี้ว่าคริสตชน “เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการของอัครทูต 2:4; 4:8, 4:31; 6:3, 6:5; 7:55; 9:17; 13:9, 13:52; 19:6) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็มและทำให้ชีวิตคริสตชนงดงามเพราะเข้าถึงแบบอย่างอันเลิศขององค์พระคริสต์

ขณะที่พรรณนาถึงชีวิตคริสเตียนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทุกคนดังนี้

“ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ...ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอ หรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” เอเฟซัส 3:16, 17, 20

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคอยชี้นำจิตใจของเรา ทำให้สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่อาจวัดได้ ด้วยความปรารถนาใหม่ และความสามารถใหม่ เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจแทนที่จะขยับเพื่อพยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเท่านั้น

ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนี้จะได้รับการเติมเต็มใหม่ทุกวันโดยการอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะการอธิษฐานช่วยให้เราใกล้ชิดพระคริสต์มากขึ้น พระวจนะขององค์พระเจ้าช่วยให้เรามุ่งไปที่หนทางต่างๆ ของพระองค์เป็นการทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างเรากับพระคริสต์ที่คอยกีดกันของประทานแห่งพระวิญญาณอันประเมินค่ามิได้ที่จะมาสู่เรา นี่คือวิธีที่เราเติบโต เปลี่ยนนิสัยและทัศนคติต่างๆ ที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีมีคุณลักษณะที่แข็งแกร่งมากขึ้น

พระธรรมโรมบทที่ 8 อธิบายถึงชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณได้อย่างน่าตื่นเต้น ขอให้ท่านอ่าน และนับดูว่าเปาโลพูดถึง “พระวิญญาณ” พลังอำนาจเบื้องหลังชีวิตคริสเตียนว่ามีกี่ครั้ง ท่านพบชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณที่อัศจรรย์นี้หรือยัง? ท่านรู้สึกถึงการมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของท่านหรือยัง? ท่านได้รับประสบการณ์ฤทธิ์เดชของพระองค์แล้วหรือยัง? ขอเชิญให้ท่านเปิดใจรับเอาพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเสียแต่วันนี้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>