ข้อที่ 2. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?

ส่วนใหญ่เราสามารถเชื่อมโยงพระเจ้าพระบิดาได้ ในฐานะที่พระองค์ทรงห่วงใยเหมือนพ่อแม่ที่รักห่วงใยบุตรและเราสามารถมองภาพพระเยซู พระบุตรก็ทรงห่วงใยเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราในฐานะของมนุษย์ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นนามธรรมที่เรามองไม่เห็นกระนั้นก็ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเฉพาะเจาะจงแก่เราเหมือนกัน

บุคลิกภาพ พระเยซูทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมๆกับในสภาพของมนุษย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพคือ พระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาบริสุทธิ์

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” มัทธิว28:19

พระวิญญาณทรงเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคล พระวิญญาณผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ (โรม 8:27) ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง (1 โครินธ์2:10) ความรักที่มีต่อเรา (โรม 15:30) เสียพระทัยเมื่อเราทำบาป (เอเฟซัส 4:30) สั่งสอนเรา (เนหะมีย์ 9:20) และทรงมีฤทธานุภาพนำทางชีวิตแก่เรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนร่วมในการเนรมิตสร้างของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีส่วนในการสร้างโลกเช่นเดียวกับพระบิดา และพระบุตร

“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน...และ พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น” ปฐมกาล 1:1, 2

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>