ข้อที่ 1. ผู้แทนของพระคริสต์ในโลก

เมื่อพระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้สัญญาแก่เหล่าสาวกว่าพระองค์จะมอบของประทานที่มีค่ายิ่ง ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน

“อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่าน คือ การที่เราจากไปนั้นก็เพื่อพวกท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน....เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล....พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่าน” ยอห์น 16:7, 13, 14

ในแผนการของพระเจ้า พระเยซูทรงเสด็จกลับไปสวรรค์ในฐานะตัวแทนของเราต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า “เพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวกเรา” (ฮีบรู 9:24) ขณะที่พระองค์ผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนตรัสทูลแก้ต่างแทนเราบนสวรรค์ เราก็ยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้แนะบนโลก เป็นตัวแทนของพระเยซูโดยตรง

ขณะเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกพระองค์ทรงคอยช่วยเหลือพวกเราภายใต้ข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระคริสต์ไม่สามารถเสด็จไปทุกแห่งได้ในเวลาเดียวกัน แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาดังกล่าว หมายความว่าเราทุกคนจะได้รับการปรึกษา แนะนำเป็นการส่วนตัวจากพระคริสต์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลาพร้อมกันนั่นเอง

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>