ข้อที่ 2. พระเยซูจะเสด็จมาเร็วขนาดไหน?

หลังจากอธิบายหมายสำคัญต่างๆ ที่บ่งบอกเวลาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ พระเยซูทรงสรุปหมายสำคัญของพระองค์โดยตรัสว่า

“เราบอกความจริงกับท่านว่า คนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น” มัทธิว 24:34

บทสรุปนี้ชัดเจน คนในยุคที่เกิดหมายสำคัญเหล่านี้จะเห็นพระเยซูเสด็จมาในโลกเป็นครั้งที่สองตามคำพยากรณ์อีกไม่นานพระองค์จะกวาดล้างบาป และความทุกข์ออกไปจนหมดสิ้น และจัดตั้งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเตือนว่า “ไม่มีใครรู้...เรื่องวันหรือเวลา” (ข้อ 36)

พระคริสต์ทรงตรัสอีกว่า

“เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” มัทธิว 24:44

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>