ข้อที่ 3. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิธีคิดของเรา

เมื่อมารดักซุ่มโจมตีพระเยซูในถิ่นทุรกันดารด้วยการเชิญชวนเรื่องการกินอาหาร ความอวดดี และสร้างให้รู้สึกเชื่อมั่น พระเยซูทรงต่อสู้กลับไป จนประสบความสำเร็จ โดยยกคำอ้างในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (มัทธิว 4:4, 7, 10) พระคริสต์ทรงเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เพราะทรงเติมความคิดของพระองค์ให้เต็มด้วยพระวจนะแห่งความจริงในพระคัมภีร์ นี่คือสงคราม จะแพ้หรือชนะนั้นอยู่ที่ใจเรา

“เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน” สุภาษิต 23:7

คริสตชนที่เติบโตจะคิดถึงแต่สวรรค์ เขาจะมุ่งไปที่ความแข็งแกร่ง ด้วยการพยายามก้าวไปให้ถึง

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา....แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐาน และการวิงวอน พร้อมกับการโมทนาพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้.....แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน” ฟีลิปปี 4:4-9

สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราก่อให้เกิดความต่างในทุกสิ่ง หากใส่ขยะเข้าไปในใจ สิ่งที่แสดงออกมาก็เป็นขยะ หากใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในใจสิ่งที่แสดงออกมาก็จะเป็นชีวิตตามอย่างของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>