ข้อที่ 4. ประโยชน์ของการหยุดพักในวันสะบาโต

มนุษย์ในปัจจุบันต่างเหยียบย่ำกันด้วยการดำเนินชีวิตอย่างเอาเป็นเอาตาย ทุกคนเริ่มอ่อนแรงภายใต้ภาวะตึงเครียด แต่ละครอบครัวเริ่มแตกแยกแตพ่ ระเจา้ ทรงเสนอทางที่ดีกวา่ เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นคือ วันสะบาโตเราลองมาดูประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนของการหยุดพักวันสะบาโต

(1) วันสะบาโตเป็นการระลึกถึงราชกิจการสร้างการรักษาวันนี้ให้บริสุทธิ์ เป็นการระลึกถึงพระผู้สร้างของเรา ช่วงเวลาชั่วโมงบริสุทธิ์เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะสัมผัสถึงการหยั่งรากของเราในโลกที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง ท่านเดินป่าหรือเดินลัดเลาะลำธารตามโขดหินที่งดงามตามธรรมชาติครั้งสุดท้ายเมื่อไร? วันสะบาโตคือวันที่เราใช้เวลาร่วมกับพระองค์และได้ลิ้มรสความมหัศจรรย์ของการสร้างที่ทรงมอบให้แก่เรา

(2) วันสะบาโตเป็นวันแห่งความยินดีในการ นมัสการและสามัคคีธรรมร่วมกับคริสตชนอื่นๆ การสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นประโยชน์แก่ทุกคน วันสะบาโตเป็นเวลาที่เราได้รวมตัวกันเป็นพิเศษเป็นกายเดียวกันเพื่อเติมไฟแบตเตอรี่ฝ่ายจิตวิญญาณใหม่แก่ทุกคน

(3) วันสะบาโตเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงพระเมตตา ท่านไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยช่วงกลางสัปดาห์ใช่หรือไม่? เมื่อเพื่อนต้องการความเห็นอกเห็นใจจากท่านหลังจากสูญเสียสามี ชีวิตของเพื่อนที่โศกเศร้าและอ่อนล้าจากการสูญเสียสามีสะกิดให้ท่านแบ่งปันความรักให้เธอบ้างไหม? พระเยซูทรงแนะนำว่า “เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต” (มัทธิว 12:12) วันสะบาโตจึงถือเป็นโอกาสให้ท่านเยี่ยมเยือนเพื่อนของท่านที่ได้รับความทุกข์โศก

(4) วันสะบาโตเป็นวันที่ครอบครัวใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเมื่อพระคริสต์ทรงสั่งว่า “ในวันนั้น (วันสะบาโต) วันนั้น ห้ามทำงานใดๆ” (อพยพ 20:10) พระองค์ไม่สามารถจะให้ใบสั่งยาที่ดีกว่านี้แก่พ่อที่บ้างานและแม่ที่เครียดจัดได้อีกแล้ว วันสะบาโตคือป้ายตัวใหญ่ที่เขียนว่า หยุด เพื่อครอบครัว หยุดการเร่งรีบ หยุดสิ่งเร่งด่วนที่สุดที่เข้ามาครอบงำสิ่งที่สำคัญที่สุดวันสะบาโตคือวันเดียวที่เราสามารถเอาการอธิษฐานมาแทนที่ความอ่อนล้า เอาเสียงหัวเราะแทนที่การทำงานหนัก เอาความเงียบสงบมาแทนที่ตารางเวลาที่ยุ่งเหยิง การหยุดพักในวันสะบาโตเป็นการจัดหาเวลาให้แก่ครอบครัว เข้าสนิทกับพระคริสต์และไขเอาพลังฝ่ายจิตวิญญาณจากพระองค์

(5) วันสะบาโตเป็นเวลาที่พระเยซูเสด็จมา...ใกล้เป็นพิเศษ ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบต้องการเวลาที่มีคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระคริสต์ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันการสละเวลาวันทั้งวันในแต่ละสัปดาห์ ให้พระคริสต์เป็นวิธียิ่งใหญ่ที่คอยรักษาความผูกพันของเรากับพระองค์ให้แน่นแฟ้นและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ วันสะบาโตทำให้เรามีโอกาสพิเศษเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน เพิ่มโอกาสพิเศษที่ได้อยู่กับพระคริสต์ตามลำพังในสถานที่เงียบสงบและคอยรับฟังพระวจนะของพระองค์พระเยซู “ทรงอวยพรแก่วันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์” ด้วยพระสัญญาว่าจะทรงประทับอยู่ด้วย (ปฐมกาล2:3) ท่านสามารถเข้าใจว่าทำไมการรักษาวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ที่เราถือเป็นวันสะบาโตจึงมีความสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่พระคริสต์ทรงแยกไว้ในราชกิจการสร้าง เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเราเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อพระเยซูทรงกำหนดวันสะบาโตดูเหมือนว่าพระองค์ทรงมีคนรุ่นเราอยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วย นั่นคือวันสะบาโตเป็นสิ่งที่เราต้องการจริง ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาวะความบีบคั้นเช่นนี้ เป็นวันที่เราได้หยุดหนึ่งวันเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง เป็นวันหนึ่งที่ได้นมัสการพระเจ้า ได้สัมผัสกับผลงานสร้างของพระองค์ และให้ความใส่ใจกับความสัมพันธ์กับพระองค์แทนการสนใจสิ่งอื่นๆ

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>