ข้อที่ 2. วิธีอธิษฐาน

เมื่อเราอธิษฐาน อาจต้องการอธิษฐานตามแบบอย่างการอธิษฐานของพระเยซู รูปแบบการอธิษฐานที่พระองค์ทรงสอนไว้ตามคำทูลขอของเหล่าสาวก “โปรดสอนเราอธิษฐาน”

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้

เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ขอให้แผ่นดินและพระฤทธานุภาพและพระเกียรติคุณของพระองค์จงเป็นของท่านทั้งหลายตลอดไป..... อาเมน” มัทธิว 6:9-13

หากทำตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซูเราจะเข้าไปหาพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา และทูลเชิญขอให้พระทัยของพระองค์สถิตในใจเรา เหมือนที่สำเร็จในสวรรค์เราแสวงหาพระองค์เพื่อสนองความต้องการทางกายเพื่อการให้อภัยและเพื่อให้เกิดทัศนคติการรู้จักให้อภัยเราระลึกตลอดเวลาว่าความสามารถในการต่อต้านบาปของเรานั้นมาจากพระเจ้า คำอธิษฐานของพระคริสต์จบลงด้วยการสรรเสริญพระองค์

ต่อมาพระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกให้ทูลขอพระบิดา “ในนามของเรา” (ยอห์น 16:23) คือคำอธิษฐานที่สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ของพระเยซู นี่คือเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนจึงมักปิดคำอธิษฐานด้วยคำว่า “ในนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน” อาเมนเป็นคำในภาษาคำฮีบรูที่แปลว่า “ขอให้เป็นดังนั้นด้วยเถิด”

ถึงแม้การอธิษฐานของพระเยซูจะมีแนวทางการทูลขอและสูตรวิธีการอธิษฐาน แต่เราจะสนทนากับพระเจ้าได้ดีที่สุดหากถ้อยคำเหล่านั้นออกมาจากใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เราสามารถอธิษฐานทูลขอได้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเรารับมาเอาการอภัยบาป (1 ยอห์น 1:9) การเพิ่มพูนความเชื่อ (มาระโก 9:24) สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต (มัทธิว 6:11) การรักษาให้หายจากความทรมานและเจ็บป่วย (ยากอบ 5:15) การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เศคาริยาห์ 10:1) พระเยซูคริสต์ทรงให้ความมั่นใจว่าเราจะได้รับความดูแลและทุกสิ่งที่ทูลขอต่อพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเล็กน้อยเกินจะทูลขอ

“จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” 1 เปโตร 5:7

พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราทรงสนพระทัยทุกรายละเอียดในวิถีชีวิตเราเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงความรัก และความเชื่อในพระองค์แล้วก็จะพบว่าพระทัยของพระองค์นั้นแสนอบอุ่น

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>