บทที่ 18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี

นักวิจัยสมัยใหม่ต้องเจ็บปวดกับข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ในในพระพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สอนว่า มนุษย์มีองค์ประกอบรวมกันเป็นหนึ่ง เรามักแบ่งเป็นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ออกจากกัน ความจริงแล้วทุกส่วนในคนๆ หนึ่งสัมพันธ์กันหมดอย่างแยกกันไม่ได้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ อะไรที่มีผลต่อจิตใจย่อมส่งผลต่อร่ายกายด้วย สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณจะกระทบต่อร่างกายด้วยหรือในทางกลับกัน ทุกอย่างจึงประกอบรวมกันเป็นมนุษย์

ตัวอย่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมตัวแปรพบว่า การหัวเราะด้วยความยินดีและการมีความสุขจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างเห็นผล ความจริงแล้วท่านสามารถต่อสู้กับโรคภัยได้ด้วยความสุขนั่นเอง ชี้ให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจิตใจและร่างกายที่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง

พระวจนะของพระเจ้าชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญแบบนี้มาเมื่อหลายพันปีก่อน แต่เพิ่งได้รับการยอมรับทางทฤษฎีทางการแพทย์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า

“ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง” สุภาษิต 17:22

ตามที่อัครสาวกยอห์นกล่าวไว้ ความสุข ความเจริญฝ่ายร่างกายจิตใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของเรามากน้อยเพียงใด?

“ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” 3 ยอห์น 2

พระผู้สร้างมีพระประสงค์ให้เรา “มีสุขภาพแข็งแรง” พระวจนะของพระองค์สามารถช่วยได้ดุจน้ำพุหล่อเลี้ยงสุขภาพ เช่นเดียวกับน้ำพุหล่อเลี้ยงชีวิตนิรันดร์ของเรา

เพราะว่าสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโตประสานกัน เปาโลจึงแนะนำให้คริสตชนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้

“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” 1 โครินธ์ 10:31

ข่าวประเสริฐกล่าวถึงการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีจะช่วยให้เราเป็นคริสตชนที่มีชีวิตชีวา

นี่คือหลักแปดประการที่ควรปฏิบัติเพื่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน

  1. อากาศบริสุทธิ์

  2. แสงแดด

  3. การพักผ่อน

  4. การออกกำลังกาย

  5. น้ำ

  6. การรับประทานให้เหมาะสม

  7. การหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย

  8. เชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้า

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>