บทที่ 1. พระเจ้ามีจริง

ครั้งหนึ่งจิรศักดิ์เคยถามเพื่อนที่ไมเชื่อว่าพระเจามีจริง วาเคยมีสักเสี้ยววินาทีไหมที่เคยคิดวาพระเจาจริง

คุณจิรศักดิ์ประหลาดใจเมื่อยินคำตอบวา“แนนอน!” เพื่อนคนนั้นบอกวา “เมื่อหลายปกอนผมเกือบเชื่อวาพระเจามี

จริงเมื่อลูกคนแรกของผมเกิดมาขณะที่ผมเฝาดูเขามนุษยตัวกระจิดริดกับนิ้วมือเล็กๆ ที่นอนกระดุกกระดิกกลอกตาไปมาบนเตียงเด็กเปนภาพที่ติดตาผมอยูหลายเดือนมองลูกทีไรก็ทำใหนึกเสมอวาพระเจาตองมีจริง”

ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย

  1. สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบ
  2. สรรพสิ่งทั้งปวงต้องมีผู้สร้างขึ้นมา
  3. พระเจ้าเสด็จมาสร้างมิตรกับทุกคน
  4. พระองค์เป็นพระเจ้าแบบไหน?
  5. พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร