ข้อที่ 1. สวรรค์เป็นสถานที่ที่มีจริงหรือ?

ในตอนนี้องค์พระเยซูทรงกำลังเตรียมสถานที่สำหรับเราบนสวรรค์จริงๆ“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดา เรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” ยอห์น 14:1-3

พระองค์จะเสด็จมายังโลกครั้งที่สองเพื่อพาเราไปพระนิเวศที่กำลังสร้างบนเมืองสวรรค์อันทรงเกียรติตามความฝันสูงสุดของเรา กรุงเยรูซาเล็มใหม่

หลังจากที่เราอยู่บนสวรรค์ครบหนึ่งพันปี องค์พระคริสต์ทรงตั้งพระทัยนำบ้านดั่งสวรรค์แห่งนี้ลงมายังโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ของเรา เหมือนยกกรุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมายังโลกและชำระล้างโลกให้บริสุทธิ์ด้วยไฟ สภาพดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะกลายเป็นบ้านถาวรของผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดบาปยอห์นผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้ให้ภาพเหตุการณ์ต่อไปอย่างไร?

“และข้าพเจ้าได้เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกต่อไป และข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่า “นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของ พระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา” วิวรณ์ 21:1-3

ใครบ้างที่องค์พระเยซูทรงสัญญาว่าจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแห่งนี้หลังการชำระล้างด้วยไฟ?

“คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” มัทธิว 5:5 (ดูเพิ่มเติมในวิวรณ์ 21:7)

องค์พระคริสต์ทรงสัญญาที่จะปฏิสังขรณ์โลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยสมบูรณ์ ให้งามเหมือนสวนเอเดนเดิม และคนที่เชื่อฟังพระองค์ “จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>