ข้อที่ 5. การทรงนำต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกัน

พระเยซูทรงมีพระชนม์ตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งกำหนดไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงบังเกิดหลายร้อยปี การรู้ถึงข้อเท็จจริงนี้ตลอดเวลาทำให้พระองค์ทรงไวต่อการทรงนำของพระเจ้าพระคริสต์ตรัสว่า

เราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบ พระบิดาทรงสอนเราอย่างไร เราก็กล่าวอย่างนั้น.... เราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” ยอห์น 8:28, 29

พระเจ้าทรงมีแผนการให้พระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์ และพระองค์ได้ทรงวางแผนให้มนุษย์ทุกคนเช่นกันพระองค์ทรงหยั่งรู้วิธีทำให้เราแต่ละคนสมปรารถนาและมีชีวิตครบบริบูรณ์

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรวัติไม่แน่ใจว่าเขาควรยอมตนให้เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าหรือไม่ เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ขอการทรงนำจากพระเจ้า เมื่อเขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่า เขาควรจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี เขาเริ่มอธิษฐานอยู่หลายวันและพยายามรอฟังคำตอบหลังจากนั้นไม่นานเขาเลือก มหาวิทยาลัยบนทางเลือกที่สองด้วยเหตุผลหลายข้อที่ชัดเจนกว่า ค่าใช้จ่ายถูกกว่า สถานที่ใหญ่กว่าและเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป หลังจากที่เขาเริ่มเรียนได้ไม่นาน เขาคุ้นเคยสนิทสนมกับกลุ่มคริสเตียนที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้ประกาศข่าวประเสริฐแก่นักศึกษา ซึ่งต่อมาให้หลังสองปี พวกนั้นทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างมาก ในวันนี้เมื่อเรวัติมองย้อนกลับไปในอดีต เขาสังเกตว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญทุกครั้ง เขาจะขอการทรงนำจากพระเจ้าและพระองค์จะ “ทรงเปิดทางใหม่ทั้งหมดให้กับชีวิตของเขา” ท่านจะรู้ถึงแผนชีวิตของตนเองจากพระเจ้าได้อย่างไร? พระองค์ทรงแนะนำท่านได้หลายวิธีคือ

(1) แนะนำจากพระคริสตธรรมคัมภีร์

ตามที่กล่าวในพระธรรมบทสดุดี หนังสือคู่มือชีวิตคืออะไร?

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” สดุดี 119:105

พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของเราและให้ความเข้าใจใหม่ (โรม 12:2, สดุดี 119:99) การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยจิตอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

(2) การทรงนำของพระเจ้า

พระเจ้าทรงชี้แนะเราโดยการทรงนำของพระองค์โดยตรงสดุดี บทที่ 23 บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงนำพาฝูงแกะของพระองค์ไปตามหุบเขาที่อุดมด้วยหญ้าเขียวขจีให้ผ่านพ้นหุบเขาอันตรายอย่างปลอดภัย พระองค์ทรงมอบพระธรรมที่เป็นประโยชน์และทรงช่วยเราในทุกสถานการณ์เรามีผู้เลี้ยงแกะที่คอยอยู่เคียงข้างเราอย่างใกล้ชิด

(3) การติดต่อโดยตรงกับพระเจ้าด้วยใจ

พระเจ้าทรงนำผ่านทางมโนธรรมของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ “ตาใจของพวกท่าน” สว่างขึ้น (เอเฟซัส 1:18)ยิ่งเราฝึกการสนทนากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเพียงใด พระองค์จะยิ่งทรงนำเราได้ง่ายมากขึ้นเพียงนั้น พระองค์สามารถหล่อหลอมให้เกิดความซาบซึ้งภายใน ความมีเหตุผลและการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบให้เกิดขึ้นภายในทำให้เห็นชัดเจนว่าเราควรทำอะไรต่อไป

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>