ข้อที่ 1. สามารถเข้าหาพระเยซูได้ตลอดเวลา

ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าถึงพระเยซูได้ง่ายกว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกนี้ การมีพระคริสต์ในสภาพมนุษย์อาศัยอยู่ในบ้านเมืองเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างแน่นอน แต่ลองคิดถึงกลุ่มคนมหาศาลที่เบียดเสียดแย่งกันเข้ามาเพื่อขอดูพระองค์ใกล้ๆ ลองคิดดูความต้องการเวลาที่จะอยู่กับพระองค์ จะเป็นการดีทีเดียวที่ในช่วงชีวิตหนึ่งที่มีโอกาสได้สนทนาโดยตรงกับพระองค์สักสองสามนาที

พระคริสต์ทรงปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราทุกคนและนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พระองค์ทรงจากโลกนี้ไปเพื่อช่วยเราเป็นพิเศษบนสวรรค์ ทำให้พระองค์ทรงอยู่ใกล้เราแต่ละคนได้ทุกวัน และเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ถูกจำกัดเพียงที่ใดที่หนึ่งเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่บนโลก แต่ขณะนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้เรา และทรงนำพาชีวิตของผู้มีใจปรารถนาทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูทรงให้คำสัญญาอะไรที่เป็นกำลังใจแก่ผู้ติดตามพระองค์?

“เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:20 พระคริสต์ทรงทำอะไรในสวรรค์เพื่อให้พระองค์ประทับ “อยู่กับท่านเสมอไป”?

“เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้ว คือ พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้ เพราะว่า เราไม่มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ทรงเคยถูกลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกลา้ เพื่อเราจะไดร้ ับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” ฮีบรู 4:14-16

โปรดจงมั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นตัวแทนของเราแต่ละคนบนสวรรค์“ทรงเคยถูกลองใจเหมือนเราทุกอย่าง” “เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” “ช่วยเราในยามต้องการ” ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราซึ่งไม่ได้ถูกตัดขาดจากระยะทางจากสวรรค์ พระคริสต์ทรงคอยต้อนรับเราและนำเราสู่การเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้า มิน่าเล่าเราจึงสามารถเข้าถึง “พระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า”

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนบนสวรรค์?

“เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว พระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า” ฮีบรู 10:12

พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงเข้าใจ และทรงเป็นตัวแทนส่วนตัวของเราบนพระบัลลังก์ “ทรงประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”

พระเยซูทรงเตรียมพระองค์อย่างไรเพื่อเป็นมหาปุโรหิตของเรา?

“เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างบาปของประชาชน เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้” ฮีบรู2:17, 18

“พี่น้อง” ของเราซึ่งมีความเป็นมนุษย์และทรง “ถูกทดลอง” เหมือนเรา ขณะนี้เป็นมหาปุโรหิตของเรา ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดา ทรง “เป็นเหมือน” เรา พระองค์จึงทราบความทุกข์ทรมานของเรา พระองค์ทรงหิว กระหาย ถูกทดลองและเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงทราบถึงความต้องการความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจของเรา

แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ “รับบาป” แทนเราพระองค์ทรงชำระค่าไถ่บาปแทนเราด้วยการสิ้นพระชนม์ เป็นข่าวอันประเสริฐเพื่อมนุษย์ทุกคน ทุกที่และทุกเวลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนศาสนาของเราแห่งหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังว่า “เมื่อลูกสาวคนเล็กสุดของเราอายุได้สามขวบ นิ้วของเธอถูกเก้าอี้พับหนีบทำให้กระดูกแตกเรารีบพาเธอไปหาหมอ เสียงร้องดังแสดงถึงความเจ็บปวดของเธอซึ่งแทบจะฉีกหัวใจเราออกเป็นชิ้นๆ เหตุการณ์ นี้กินใจลูกวัยห้าขวบอีกคนของเราอย่างแรงเช่นกัน หลังจากที่หมอทำแผลให้น้องสาวเธอเสร็จ ผมจะไม่ลืมคำพูดเธอเลย พี่สาวร้องไห้สะอึกสะอื้นและพูดว่า “‘...คุณพ่อขา หนูอยากให้เป็นนิ้วของหนูแทนจังเลยค่ะ!”’

เมื่อมนุษยชาติถูกรุกรานด้วยบาปและถูกประณามให้ตายตลอดไปเป็นนิตย์ พระเยซูตรัสว่า “โอ พระบิดา อยากจะให้เป็นข้าพระองค์เสียเอง” พระบิดาทรงให้พระเยซูทรงสมหวังบนไม้กางเขน พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของเราได้รับความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทุกอย่างเหมือนที่เราทุกคนได้รับแต่มากกว่านั้นอีก

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>