ความสำเร็จ

การเติมเต็มศักยภาพของเรา

ศักยภาพที่แท้จริงของเราอาจทำให้ประสพความสำเร็จในชีวิตได้อยางเกินคาด

บทเรียนบริหารชีวิตอย่างฉาด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านรับรู้ ริหารและใช้ศักยภาพที่มีอย่างสร้างสรรค์

แอนโธนี่ร็อบบินส์ กล่าวถึงพลังอำนาจ (หรือฤทธานุภาพ) ในแง่บวกและลบ "มนุษย์มีความสามรถสุดยอดในการนำเอาประสบการณ์ในชีวิตของเขามาสร้างความหมายที่ทำายอำนาจของเขาเองหรือผู้หนึ่งที่สามารถช่วยชีวิตของเขาเองได้" หนังสือปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวตน (Awaken the Giant Within)

พระคริสตธรรมคัมภีร์พูดถึงพลังอำนาจของคนใดคนหนึ่งไว้อยางน่าสนใจ เนื้อหาเป็นกุญแจสำคัญในการนำเอาอำนาจนั้นมาใช้อย่างสมดุล ให้สังเกตข้อความที่ยกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 2ทิโมธี 1:7 และให้เห็นของประทานที่มอบให้แก่เราสามสิ่งดังนี้ "เพราะว่าพระเจ้ามิได้ประทานใที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วย..."

  1. ฤทธานุภาพ (พลังอำนาจ)
  2. ความัก
  3. การบังคัยตนเอง

การแสวงหาพังอำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่สิ่งที่ก่อประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผล จำเป็นต้องรวมเข้ากับความรักและการมีวินัยตนเอง

นี่คือทัศนคติทั้งหมดที่ช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพในพลังอำนาจอย่างเป็นขึ้นเป็นตอน