สภาวะอารมณ์ ตอนที่ 1

ภาวะอารณ์อันทรงพลังของเรา

ผลกระทบและความรู้สึกจากประสบการณ์ของเราอาจจะดีหรือร้าย ดังนั้นเมื่อไรที่อารมณ์ดีเราจะประพฤตตัวดี เมื่อไรที่อารมณ์ไม่ดี ก็จะประพฤติตัวแย่ตามไปด้วย

ภาวะอารมณ์ที่ดี

 • รัก
 • ยินดี
 • สงบสุข
 • อดทนนาน
 • เมตตา
 • คิดแต่สิ่งดีๆ
 • ซื่อสัตย์
 • สุภาพอ่อนโยน
 • ควบคุมตนเองได้ดี

ภาวะอารมณ์ที่ไม่ดี

 • ขมขื่น
 • ผิดหวัง ไม่ค่อยเคารพนับถือตนเอง
 • กระวนกระวาย รู้สึกผิด
 • ไม่พอใจ
 • ขึ้สงสัย เห็นแก่ตัว
 • คอยปฏิเสธ ชอบขัดขวาง
 • ปลิ้นป้อน ไม่ซื่อสัตย์
 • ก้าวร้าว ชอบข่มเหง
 • เสพติด พึ่งพิงผู้อื่นง่าย

ถ้าเราจะคอยตรวจดูภาวะอารมณ์ของเราให้ดีเหมือนที่กล่าวในพระคริสตธรรมคัมภีร์น่าจะดี (กาลาเทีย 5:22-23) ซึ่งจะเป็นอารมณ์ที่ดีเลิศต่างจากอารมณ์ทีแปรปรวนอย่างสิ้นเชิง