การเสพติด

รู้เท่าทันการเสพติด

การเสพติดหมายถึงการยึดติดกับสิ่งนั้น คนนั้น หรือพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถอนตัวไม่ขึ้นเป็นแรงขับเคื่อนตามความต้องการทางอารมณ์หรือร่างกาย ทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกดีอยู่เสมอ

การ "โดนใจ" หรือความอิ่มอกอิ่มใจจะเกิดขึ้นเพียงครู่เดียวเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง การเสพติจะคอยทำลายเราไปเรื่อยๆ ตราบนานเท่านาน

จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 เปโตร 2:19 "พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้น แต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น" จะเห็นว่ามีการใช้คำว่า "เป็นทาส" การเสพติดก็คือการเป็นทาส ซึ่ผลของการเป็นทาสคือการไม่มีอิสระ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง