บทที่ 7.หนทางเดียวสู่สวรรค์

เมื่อท่านได้อ่านสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสวรรค์หรือแผ่นดินโลกใหม่ ท่านตระหนักทันทีว่า เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้น จนบางทีดูเหมือนว่า ”ดีเกินกว่าจะเป็นจริง” สวรรค์คือสถานที่สมบูรณ์ปราศจากความบาป คนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ต่างมีความสมบูรณ์และปราศจากบาปด้วยเช่นกัน บางทีท่านอาจจะสงสัยว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองดีพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ที่นั่นหรือไม่ จะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่า ข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่อย่างแน่นอน”

ในเรื่องนี้พระคัมภีร์มีข่าวดี ท่านไม่ต้องเป็นคนดีพอเพื่อที่จะเข้าไปได้ เพียงท่านต้องรู้จักผู้หนึ่งที่เพื่อพาเข้าไปสวรรค์ ท่านผู้นั้นคือ พระเยซู พระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวและเป็นบัตรเพียงใบเดียวที่จะนำเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้

มนุษย์อาจจะเข้าในสวรรค์ได้โดย

ไม่ต้องมีสุขภาพที่ดี

ไม่ต้องร่ำรวย

ไม่ต้องมีชื่อเสียง

ไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่

ไม่ต้องมีการศึกษาสูง

ไม่ต้องสะสมเงินก้อนใหญ่

ไม่ต้องมีวัฒนธรรม

ไม่ต้องมีมิตรสหาย

ไม่ต้องมีสิ่งอื่นอีกนับพันนับหมื่นอย่าง

แต่เขาจะไม่มีทางเข้าในสวรรค์ได้ถ้า

ไม่มีพระคริสต์ “ผู้ที่ได้เลือกแล้ว”

ต่อเนื่องจากความคิดนี้ ครั้งหนึ่งเคยมีคนหนึ่งกล่าวว่า “มีแต่เพียงบันไดเดียวสู่สวรรค์ นั่นก็คือไม้กางเขน” แต่อะไรคือขั้นที่จะช่วยให้ก้าวขึ้นสู่บันไดนั้น ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านรู้จักกับพระเยซูจริงๆ

ขั้นแรกเพื่อการเข้าสู่สวรรค์

ตระหนักว่าท่านต้องมีพระเยซู

พระคัมภีร์กล่าวถึงความสามารถในการทำความดีของมนุษย์อย่างไร อิสยาห์ 64:6

...............................................................................................................................................

การที่มนุษย์จะเป็นคนดียากเพียงใด เยเรมีย์ 13:23

...............................................................................................................................................

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการว่าที่มนุษย์จะเป็นคนดียากเพียงใด แต่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลย

ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังรักท่านและต้องการให้ท่านได้มีความสุขร่วมกับพระองค์ ด้วยเหตนี้ พระองค์จึงทำอะไร ยอห์น 3:16

...............................................................................................................................................

ขั้นที่สองเพื่อการเข้าสู่สวรรค์

เชื่อและวางใจพระเยซู

เมื่อท่านตระหนักถึงความจำเป็นของตนเองที่จะต้องมีพระเยซูแล้ว ท่านควรทำประการใด ยอห์น 3:16 (วรรคสอง) กิจการ 16:31

...............................................................................................................................................

พระเยซูที่ท่านจะต้องเชื่อและวางใจคือใคร โคโลสี 1:16

...............................................................................................................................................

ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ พระองค์คือผู้ทรงสร้างท่าน เมื่อพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการสร้าง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า นอกจากนี้ ท่านยังมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนที่ได้ทรงสร้างขึ้นมา พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อทำอะไร?

มัทธิว 1: 21, 1 เปโตร 2:24

………………………………………………………………………………………………………

พระคัมภีร์ยังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้ท่านรอดจากบาป ชีวิตที่ครับบริบูรณ์ของพระองค์ในโลกนี้และการตายบนไม้กางเขนของพระองค์ได้ช่วยท่านให้รอดจากความตายซึ่งเป็นกฎและผลของความบาป พระองค์ทรงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำท่านให้หลุดพ้นจากความบาปสู่แผ่นดินสวรรค์

นอกจากที่ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้ว พระเยซูทรงได้รับการขนานนามว่าอย่างไร? ยอห์น 20:27, 28

………………………………………………………………………………………………………

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าของท่าน เมื่อพระองค์ทรงรักท่านมากมายจนทรงยอมตายเพื่อท่านแล้ว มีเหตุผลเพียงพอที่ท่านจะไว้วางใจพระองค์ให้เป็นผู้ทรงนำและชี้ทางชีวิตให้แก่ท่าน ยอมรับพระองค์เป็นพี่น้อง เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้นำทาง เป็นผู้ปกครองและเป็นกษัตริย์ของท่าน

ขั้นที่สามเพื่อการเข้าสู่สวรรค์

มาหาพระเยซู

เมื่อท่านเชื่อพระเยซูแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไร มัทธิว 11:28 วิวรณ์ 3:19

...............................................................................................................................................

ขั้นที่สี่เพื่อการเข้าสู่สวรรค์

สำนึกและเสียใจที่ทำบาป

เมื่อมาหาพระเยซู ท่านทำอย่างไรกับความบาปของท่าน กิจการ 3:19 และ 1 ยอห์น 1:9

...............................................................................................................................................

ขั้นที่ห้าเพื่อการเข้าสู่สวรรค์

เข้ารับการเป็นบุตรและรับมรดก

เมื่อท่านมาหาพระเยซู สารภาพความผิดบาปของท่านและรับพระองค์ไว้ในชีวิตของท่านแล้ว พระองค์จะทรงประทานอะไรให้แก่ท่าน ยอห์น 1:12

...............................................................................................................................................

ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า มรดกของท่านคืออะไร? มัทธิว 25:34

...............................................................................................................................................

ท่านมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า 1 ยอห์น 5:11

...............................................................................................................................................

พระเยซูทรงเป็นหนทางเดียวสู่สวรรค์อย่างแท้จริง เพียงท่านยอมรับพระองค์ก็สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และรู้ว่าจะได้เข้าในสวรรค์แน่นอน

ได้รับการยอมรับให้เป็นบุตรและรับมรดก

เสียใจในความบาปของท่าน

มาหาพระเยซู

เชื่อพระเยซู

ตระหนักถึงความจำเป็นของท่านที่จะต้องมีพระเยซู

ถามตัวท่านเอง

ข้าพเจ้ารู้หรือไม่ว่าได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว เพราะข้าพเจ้าได้รับพระเยซูแล้ว

(หากท่านไม่รู้ เพราะยังไม่ได้รับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ทำไมไม่รับพระองค์เสียแต่เดี๋ยวนี้ เขียนข้อความลงในกระดาษสักแผ่นหนึ่ง ขอให้พระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปของท่าน และอัญเชิญให้พระองค์มาสถิตอยู่ในชีวิตของท่าน)

...............................................................................................................................................

(หากท่านรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให่รอดของท่านแล้ว ขอให้ท่านเขียนขอบพระคุณพระองค์สั้นๆ บรรยายความรู้สึกสำหรับของขวัญที่พระองค์ทรงมอบให้ คือชีวิตนิรันดร์)

...............................................................................................................................................