บทที่ 2.เมื่อพระองค์เสด็จมา

หากกษัตริย์ เจ้าผู้ครองนคร ประธานาธิบดีเดินทางมาเยือน พร้อมด้วยขบวนต้อนรับมากมาย ห้อมล้อมด้วยบรรดาผู้สื่อข่าว ช่างภาพโทรทัศน์ รถเก๋งคันใหญ่เป็นเงาวาววับนำหน้าด้วยวงดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศและธงทิวสีต่างๆ ท่านลองนึกภาพว่าพระเยซูคริสต์มหากษัตริย์แห่งจักรวาลนี้จะเสด็จกลับมาในลักษณะใด เสด็จออกมาจากที่ใดไม่มีใครรู้ ปรากฏขึ้นในทันทีบนภูเขาสูง ศาลาประชาคมในเมืองหรือในโทรทัศน์ หรืออาจจะไม่มีใครเห็นพระองค์เลย แต่ในทันใดนั้นคริสเตียนทั้งหลายถูกรับขึ้นไปยังที่นัดพบกับพระองค์ในสถานที่ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้

พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวถึงการจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูไว้อย่างไร สดุดี 50:3

...............................................................................................................................................

มัทธิว 24:27

...............................................................................................................................................

มาระโก 13:26

...............................................................................................................................................

ใครจะมาพร้อมกับพระเยซู มัทธิว 25:31

...............................................................................................................................................

ครั้งแรกที่พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ พระองค์ทรงเสด็จมาอย่างเงียบๆ ในการเสด็จกลับมาในครั้งที่สองจะไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอย่างจอมราชาผู้ทรงสง่าราศรีและฤทธิ์อำนาจ ในการเสด็จมาครั้งแรกพระองค์บังเกิดเป็นทารกน้อย ไม่ได้เป็นที่สนใจของใครมากนัก ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์จะมีกี่คนที่ได้เห็นพระองค์ วิวรณ์ 1:7

...............................................................................................................................................

“นัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” ท่านจะได้เห็นพระองค์ เพื่อนบ้านของท่านจะเห็นพระองค์ ทั่วทั้งโลก นัยน์ตาทุกดวงจะจับจ้องอยู่ที่พระเยซูจอมกษัตริย์ทรงชัย การเสด็จกลับมาของพระองค์จะเป็นความปีติยินดีที่ไม่ปกปิดไว้เฉพาะคริสเตียนบางคนเท่านั้นที่รู้ แต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เปิดเผย พระองค์จะไม่เป็นเหมือนขโมยที่แอบย่องมาฉวยเอาบรรดาเหล่าผู้ชอบธรรมไปโดยไม่ให้ใครรู้ แท้จริงแล้วพระเยซูทรงเตือนให้เราระวังคำสอนที่บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างลับๆ ทรงกล่าวว่าอย่างไร มัทธิว 24:23-26

...............................................................................................................................................

บรรดาอัครสาวกต่างยึดมั่นในความหวังแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์และเชื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นพระองค์เสด็จกลับมาอย่างแน่นอน ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพวกเขาเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เขาใช้คำว่า ”ปรากฏ” หรือคำว่า ”การปรากฏ” (ทิตัส 2:13 โคโลสี 3:4 1 เปโตร 5:4 1 ยอห์น 2:28 ฮีบรู 9:28)

ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะพลาดการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ท่านจะได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา

เมื่อพระองค์มาจะเกิดอะไรขึ้น

การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์จะมีผลต่อทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ ทุกคนจะต้องจัดอยู่ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสี่กลุ่มต่อไปนี้

1. คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่

2. คริสเตียนที่ตายไปแล้ว

3. ผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่

4. ผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนที่ตายไปแล้ว

คนในแต่ละกลุ่มจะได้รับผลที่แตกต่างกันจากการเสด็จกลับมาของพระเยซู

กลุ่มคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

จะเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17 (โดยเฉพาะข้อที่ 17)

...............................................................................................................................................

คริสเตียนที่ตายไปก่อนพระเยซูเสด็จกลับมา

เกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียนที่ตายไปแล้ว 1 เธสะโลนิกา 4:16

...............................................................................................................................................

พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียนทุกคนจะได้รับร่างกายใหม่ เป็นกายที่จะไม่ตายอีก

(1 โครินธ์ 15:42)

ร่างกายนี้จะมีลักษณะอย่างไร ฟีลิปปี 3:20, 21

...............................................................................................................................................

พระคริสต์จะทรงประทานร่างกายที่สมบูรณ์เหมือนกับพระกายของพระองค์เมื่อทรงฟื้นคืนพระชนม์ให้แก่บรรดาเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ ร่างกายของพระองค์เมื่อทรงฟื้นคืนพระชนม์เป็นอย่างไร ลูกา 24:39

...............................................................................................................................................

ท่านจะไม่เป็นเพียงวิญญาณ ท่านจะยังคงมีร่างกาย หากแต่ร่างกายของท่านจะมีความสมบูรณ์ปราศจากความผิดบาป ไม่มีโรคภัยหรือความตายมาทำลายได้อีก

กลุ่มผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เลือกไม่ติดตามพระคริสต์ วิวรณ์ 6:15-17

...............................................................................................................................................

ผู้ที่ไม่รักพระคริสต์ไม่ต้องการเห็นพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา พระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นว่า พระรัศมีที่เจิดจ้าและฤทธานุภาพแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะทำลายบรรดาคนที่ไม่รับความรอดบาปเหล่านั้น

เกิดอะไรขึ้นกับบรรดาคนอธรรม 2 เธสะโลนิกา 1:7-10

...............................................................................................................................................

ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง จะได้รับผลของการเลือกของพวกเขาเอง คนเหล่านั้นจะถูกนำออกไปเสียให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้าตลอดไป พระเจ้าไม่ได้เลือกทำลายคนอธรรม พระองค์ทรงตรัสว่า ”เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม” ถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องถูกทำลาย นี่คือสิ่งที่มักมีความเข้าใจผิดเสมอ ในบทเรียนนี้มีเนื้อที่ไม่เพียงพอจะกล่าวถึงได้ครอบคลุมทั้งหมด โปรดดูเพิ่มเติมในบทที่ 6

กลุ่มผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนซึ่งตายไปแล้วก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมา

พระคัมภีร์กล่าวว่าคนอธรรมที่ตายไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ พวกเขาก็ยังคงสภาพของคนตายดังเดิม

ทำไมพระเยซูจึงเสด็จกลับมาอีก

ทำไมพระเยซูจึงกลับมา มัทธิว 24:31

...............................................................................................................................................

ยอห์น 14:3

...............................................................................................................................................

พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านไปอยู่กับพระองค์ นี่คือสาเหตุที่พระองค์ต้องเสด็จกลับมาอีก ความรักคือเหตุผลของการกลับมาของพระองค์

นอกจากจะอยู่ในสถานที่เดียวกันกับพระองค์ตลอดไปแล้ว เมื่อพระองค์กลับมาพระเยซูจะทรงนำอะไรมามอบให้ท่านด้วย 2 ทิโมธี 4:8

...............................................................................................................................................

มงกุฏแห่งความชอบธรรมคือสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือความบาปที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเป็นของท่าน ไม่ใช่เป็นเพราะเรามีชัยชนะเหนือศัตรู แต่เป็นพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะ สงครามกับความบาปจะสิ้นสุดลง ท่านจะไม่ต้องถูกทดลองอีกต่อไป ท่านจะสวมมงกุฏแห่งชัยชนะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าพระเยซูทรงรักท่านมากมาย จนกระทั่ง

· พระองค์ทรงรับโทษแทนท่านบนไม้กางเขน เพื่อท่านจะได้มีส่วนในอาณาจักรของพระองค์ร่วมกับพระองค์

· พระองค์ทรงรับความผ่ายแพ้ของท่านและประทานชัยชนะเหนือความบาปของพระองค์ให้แก่ท่าน

· พระองค์ทรงรับโทษบาปของท่านและประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน ร่วมกับพระองค์ เป็นชีวิตที่ไม่มีความบาป ความเจ็บป่วย และความตาย

สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านรู้สึกอยากจะร้องขึ้นว่า ”พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” ไหม? (วิวรณ์ 22:20)

ถามตัวท่านเอง

ข้าพเจ้ายินดีหรือไม่ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกในไม่ช้านี้ เพราะเหตุใด

...............................................................................................................................................