บทที่ 1.พระองค์กำลังจะกลับมาอีก

ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา หลายครอบครัวได้เฝ้าดูสามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว พี่ชาย น้องสาว ผู้ที่เป็นที่รัก ออกจากบ้านเพื่อไปสู้รบในสงคราม ออกไปสำรวจดินแดนใหม่ หรือออกไปหาเงิน ความหวังของทุกคนที่อยู่ด้านหลังคือ “เขาจะกลับมา เธอจะกลับมา” ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนโหยหาและรอคอยการกลับมาของบุคคลที่รักผู้จากไป

เมื่อพระเยซูลากจากมิตรสหายของพระองค์ ได้ทรงประทานคำสัญญาไว้ว่า ”เราจะกลับมาอีก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนที่รักพระองค์ต่างเฝ้ารอคอยพระองค์ ความรักของพวกเขาทำให้จิตใจมีความหวัง

ในขณะที่ท่านรักพระเยซูมากขึ้น ความปรารถนาที่จะได้พบกับพระองค์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

พระเยซูทรงสัญญาจะกลับมา

พระเยซูได้ทรงสัญญาอะไรไว้ ยอห์น 14:1-3 (ให้สังเกตข้อ 3 เป็นพิเศษ)

...........................................................................................................................................

พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมา พระองค์ทรงสัญญาว่าจะกลับมา พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ถึง 1,518 ครั้ง

พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร

บรรดาอัครสาวกของพระเยซูสงสัยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อใด พวกเขาได้ทูลถามพระองค์ว่า ”อะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง?” 4” (มัทธิว 24:3)

พระเยซูทรงอธิบายให้กระจ่างแจ้งว่าพระองค์ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัดได้ (“ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียว” มัทธิว 24:36) แต่พระเยซูทรงตอบคำถามของเหล่าสาวกโดยการบอกให้เขารู้ถึงเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ที่สามารถ สังเกตได้เพื่อจะรู้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ กำลังจะก้าวไปสู่จุดสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าเวลาใดๆ นั่นคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์

ขอให้เราดูเครื่องหมายบางอย่างที่พระเยซูได้บอกแก่เหล่าสาวกของพระองค์ให้เฝ้าสังเกตดู

เครื่องหมายด้านสภาพทางธรรมชาติของโลก

อะไรบ้างที่เป็นเครื่องหมายในธรรมชาติของโลกนี้ มัทธิว 24:7 วรรคที่สอง

……………………………………………………………………………………………………….

มีผู้คนในโลกของเรามากถึง 1.2 พันล้านคนไม่ได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในด้านอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ จำนวนดังกล่าวเกือบจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนประชากรของโลก

การกันดารอาหารก็เป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าใกล้การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เมื่อท่านนึกถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ท่านก็เห็นเครื่องหมายการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

เครื่องหมายในด้านการเมือง

ท่านเห็นเครื่องหมายปัญหาด้านการเมือง เครื่องหมายเหล่านั้นคืออะไร มัทธิว 24:6, 7

...........................................................................................................................................

เมื่อท่านอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ในโลกกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเราอยู่ใกล้ยุคสุดท้ายแล้ว

เครื่องหมายในด้านวิชาความรู้

ท่านดาเนียลเป็นผู้เผยพระวจนะในสมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ผู้ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าเกี่ยวกับเวลายุคสุดท้าย ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ดาเนียล 12:4

..............................................................................................................................................

ท่านดาเนียลได้ชี้ให้เห็นถึงเวลาสิ้นยุคไว้สองประการ คือ คนเป็นอันมากวิ่งไปวิ่งมาและความรู้ทวีขึ้นเป็นอันมาก นักศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ได้อธิบายความหมายไว้สองประการ

1. ความรู้ในเรื่องคำพยากรณ์ของดาเนียลซึ่งชี้ไปยังการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ซึ่งถูกปิดซ่อนไว้เป็นเวลานานจะเพิ่มมากขึ้น

2. ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวไปมาที่มีมากขึ้น

ในขณะที่ท่านนึกถึงการที่มนุษย์ชาติได้พัฒนาไปจากการเดินทางบนหลังม้าสู่การเดินทางออกไปในอวกาศในช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมา ท่านจะพบว่าคำพยากรณ์ของท่านดาเนียลสำเร็จจริง เมื่อท่านดาเนียลบันทึกว่าความรู้จะทวีขึ้นท่านคงคิดไม่ถึงว่าข้อมูลข่าวสารจะมีมากมายเหมือนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบัน เรื่องราวคำพยากรณ์ของท่านดาเนียลเป็นหลักฐานบอกว่าพระคริสต์จะกำลังเสด็จกลับอีกไม่นานนี้ อย่างไรก็ตามยังมีเครื่องหมายอื่นๆ อีกมากมายให้เราได้พิจารณา

เครื่องหมายด้านสังคม

พระธรรม 2 ทิโมธี 3:1-5 ได้บรรยายลักษณะของคนในยุคสุดท้ายไว้อย่างไร?

...............................................................................................................................................

นอกเหนือจากเครื่องหมายในโลกทางกายภาพ ทางด้านวิชาความรู้ และทางด้านสังคมแล้ว เราพบเครื่องหมายในทางด้านศาสนาด้วย

เครื่องหมายทางด้านศาสนา

พระเยซูได้ทรงเตือนเกี่ยวกับการล่อลวงที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ การล่อลวงนั้นคืออะไร มัทธิว 24:4, 5, 23, 24

.............................................................................................................................................

พวกผู้พยากรณ์เทียมเท็จและพระคริสต์เทียมเท็จสอนอะไร มัทธิว 24:23 และ 26

.............................................................................................................................................

ในปัจจุบันมีหลายคนสอนว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างเงียบๆ บ้างก็สอนว่าพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว

พระเยซูทรงตรัสว่าเมื่อได้ยินคำสอนเหล่านี้ ท่านควรทำอย่างไร มัทธิว 24:26 วรรคสุดท้าย

...............................................................................................................................................

เพราะเหตุใด มัทธิว 24:27, 30 วิวรณ์ 1:7

...............................................................................................................................................

พระเยซูทรงบรรยายการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่ามิใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบปิดบังซ่อนเร้น แต่จะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนในโลกนี้จะได้เห็น เพราะพระรัศมีและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ “นัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์”

ในขณะที่ท่านกำลังพิจารณาเครื่องหมายต่างๆ ที่พระคริสต์ได้ทรงประทานให้แก่บรรดาเหล่าอัครสาวกของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 24 ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเครื่องหมายต่างๆ เหล่านั้นชี้ไปยังการเสด็จกลับมาของพระองค์ มัทธิว 24:6 วรรคสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่า ”เพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่” แต่ยังมีเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเหตุการณ์นี้สำเร็จลงเมื่อใด เมื่อนั้นพระองค์จะทรงเสด็จมา

เครื่องหมายดังกล่าวนั้นคืออะไร มัทธิว 24:14

...............................................................................................................................................

ข่าวประเสริฐจะประกาศไปทั่วโลก

ท่านสามารถกะระยะการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ได้ใกล้เคียงเพียงใดโดยดูจาก ความก้าว

หน้าในการประกาศข่าวประเสริฐในโลก นี่คือเหตุผลที่บรรดาคริสเตียนในยุคแรกประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทุกหนแห่ง คนเหล่านี้ต้องการให้พระเยซูเสด็จกลับมาโดยเร็ว แต่ในช่วงยุคมืดสิ่งเหล่านี้ได้ถูกปิดบังไว้

ดังนั้น ในช่วงศตวรรษสุดท้าย เมื่อคริสเตียนได้เพ่งมองไปที่ข้อความในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระครัสต์อีกครั้งหนึ่ง เขามีความตื่นตัวที่จะประกาศเรื่องนี้ให้โลกรู้ โครงการพันธกิจต่างๆ ก่อเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกวันนี้มีคริสเตียนที่อุทิศตัวนำข่าวประเสริฐของพระคริสต์ประกาศไปทั่วทุกมุมโลก

ขณะเดียวกันหลายประเทศที่เคยปิดตัวเองไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ ได้เริ่มเปิดกว้าง กำแพงที่ขวางกั้นได้พังทลายลง เป็นโอกาสดีที่ข่าวประเสริฐจะได้ประกาศออกไป พระเจ้าทรงมีวิธีการมากมายหลายพันวิธีที่จะทำให้ราชกิจของพระองค์ประสบความสำเร็จ ใครจะรู้ได้ว่าพระองค์จะทรงทำให้การประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วทันทีก็เป็นได้

ท่านไม่ตื่นเต้นหรือที่กำลังอยู่ในยุคสุดท้าย พระเยซูที่ท่านรักพระองค์นี้ กำลังจะเสด็จกลับเพื่อท่านในเร็วๆ นี้

ถามตัวท่านเอง

ข้าพเจ้ากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด

...............................................................................................................................................