ข้อที่ 1. ศาสนาใดที่ช่วยให้เรารอดจากบาป?

พระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นหนทางเดียวแห่งการช่วยให้รอดจากบาป

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งทำให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” กิจการของอัครทูต 4:12

พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเราหลงอยู่ในบาป ต้องได้รับบทลงโทษของบาปคือความตาย (โรม 6:23) ทุกคนทำบาป (โรม 3:23) ดังนั้นทุกคนจึงพบกับความตาย พระเยซูคือผู้เดียว พระองค์เดียวผู้สามารถช่วยห้เรารอดพ้นจากคำแช่งสาปของบาปได้

“ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย” ยอห์น 6:40

ศาสนาแท้มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น

“มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:5

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>