ข้อที่ 1. คริสตจักรที่สร้างขึ้นเพื่อสามัคคีธรรม

พระเยซูทรงตั้งคริสตจักรขึ้นมาเพื่อสนองความที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในการบำรุงเลี้ยงและเกื้อกูลมนุษย์ เราทุกคนล้วนมีความต้องการทั้งสิ้น คริสตจักรจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ คริสตจักรเป็นสถานที่เราเข้าร่วมสามัคคีธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดเผยถึงคริสตจักรของอัครสาวกที่เคลื่อนไปด้วยพลัง นำพาชายและหญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมสามัคคีธรรมด้วยความชื่นชมยินดีที่ขยายออกไปจนถึงพระองค์พระผู้ทรงฤทธานุภาพ

“เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน.....องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน” กิจการของอัครทูต 2:42,47

“สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และเราเขียนข้อความเหล่านี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม” 1 ยอห์น 1:3,4

ชุมนุมชนที่หัวใจของทุกคนผูกพันกันโดยความสนิทสนมกับพระเยซู และระหว่างพี่น้อง ได้มีส่วนร่วมใน “ความชื่นชมยินดี” จนเต็มเปี่ยม คนเหล่านี้พูดภาษาเดียวกัน คือภาษาแห่งความรัก

คริสตชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระคริสต์ที่ขยายตัวกว้างขึ้น เขาทั้งหลายเป็นเสมือนพี่น้องในพระคริสต์เพราะทุกคนมีจิตวิญญาณที่มาจากเทือกเถาเหล่ากอเดียวกัน ยิ่งความเชื่ออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อขยายตัวออกไปกว้างขวางเท่าไร ความแข็งแกร่งในหมู่คริสตชนของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

สมาชิกของคริสตจักรต่างๆ ที่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูจัดตั้งขึ้นได้รวมตัวกัน โดยมีความเชื่อที่เหมือนกัน มีความรักพระเจ้าองค์เดียวกัน มีความปรารถนาที่จะรับใช้และประกาศพระคุณของพระองค์ให้แก่ชาวโลกได้รับรู้เหมือนกัน การร่วมสามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยที่ไร้พลังอำนาจ ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัด กลายมาเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนโลกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>