ข้อที่ 2. การเข้าสนิทกับพระเยซูทุกวัน

ฝูงชนเรียกร้องให้พระองค์สนใจตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้นพระคริสต์ทรงมอบสันติสุขแก่ทุกคนรอบๆ พระองค์ได้อย่างไร? ในแต่ละวันพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาให้กับพระบิดาบนสวรรค์ ในการเผชิญกับความท้าทายของชีวิต พระองค์ทรงพึ่งพิงพระบิดาตลอดเวลา (ยอห์น 6:57)

หากต้องการมีชีวิตที่สงบและมั่นคงเหมือนอย่างพระองค์ เราต้องพึ่งพิงพระเยซูตลอดเวลาเช่นกัน ต้องยอมให้พระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์หล่อหลอมและเติมเต็มชีวิตของเรา ทางที่ดีที่สุดคือการทุ่มเทเวลาอย่างมีคุณภาพกับพระคริสต์เพื่อต่อสู้อำนาจมารที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่และแยกตัวเราออกจากครอบครัวพระองค์ พระเยซูทรงตรัสกับเราว่า

“จงติดสนิทอยู่กับเราและเราจะติดสนิทอยู่กับพวกท่าน.... เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” ยอห์น 15:4, 5

สิ่งจำเป็นที่สุดในการใช้เวลาของเราคือ เสาะหาเวลาว่างเพื่อให้อาหารแก่ฝ่ายจิตวิญญาณ โดยเข้าสนิทกับพระเยซูทุกวัน สิ่งจำเป็นที่สำคัญมากที่ต้องเน้นในความผูกพันระหว่างเรากับพระคริสต์คือ ราชกิจพระองค์บนกางเขนที่สำเร็จแล้ว เป็นหนทางเดียวที่ทำให้เกิดการหยุดพักและความปลอดภัยที่แท้จริง ดูได้จากพระเยซูทรงเปล่งเสียงร้องขณะที่กำลังจะสิ้นพระชนม์ว่า “สำเร็จแล้ว” (ยอห์น19:30) หรืออีกนัยหนึ่ง ราชกิจการช่วยให้เรารอดจากบาปของพระองค์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

“แต่ความจริง พระองค์ (พระคริสต์) ทรงปรากฏครั้งเดียวเท่านั้น.... เพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา” ฮีบรู 9:26

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์พระองค์ทรง “กำจัดบาป” นั่นคือคำตอบที่ว่าทำไมผู้เชื่อที่สารภาพบาปแล้วสามารถ “หยุดพัก” ในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ เราได้รับการยกบาปออกไป

ปัจจุบันความรู้สึกผิดมักจะอยู่เบื้องหลังการย่างก้าวในการดำเนินชีวิตของเราที่มีแต่ความวิตกทุกข์ร้อน แต่พระเยซูทรงแก้ปัญหาความผิดเพียงครั้งเดียวที่ไม้กางเขนซึ่งมีผลตลอดไป เสียงร้องว่า “สำเร็จแล้ว”ของพระเยซูเป็นการปิดผนึกพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า “เราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุข” กลายเป็นความจริง พระคริสต์ทรงกระทำหน้าที่ในการไถ่บาปเพื่อเราที่เนินเขาคาลวารีเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ทิตัส 2:14) ทรงพักผ่อนในหลุมศพวันสะบาโต ทรงลุกขึ้นจากความตายในเช้าวันอาทิตย์ เป็นชัยชนะเหนือบาปและความตาย คริสตชนจะเชื่อมั่นเรื่องการหยุดพักจากราชกิจที่เกิดขึ้นของพระคริสต์ซึ่งสำเร็จครบถ้วนแล้ว

“เพราะฉะนั้น...ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความไว้ใจเต็มที่....ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์” ฮีบรู 10:22, 23

เพราะว่าพระองค์ “ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์” เราสามารถหยุดพักภายหลังได้รับการช่วยให้รอดบาปตามพระสัญญา ความมั่นคงสันติสุขและการหยุดพักที่เราได้รับจากพระเยซูทุกวันนั้นไม่ได้เป็นผลจากการกระทำของเรา แต่เป็นผลจากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำบนกางเขนเพราะความรอดนั้นมีแน่นอน เราจึงพักพิงในพระคริสต์ได้ ความแน่นอนนั้นเป็นแรงจูงใจให้เราจัดสรรเวลาในแต่ละวันอยู่กับพระองค์ เป็นการให้อาหารใจด้วยพระวจนะของพระองค์ สูดหายใจบรรยากาศสวรรค์ด้วยการอธิษฐาน การพบพระเยซูสามารถขจัดภาวะตึงเครียดให้กลายเป็นสันติสุขและมีจุดหมายในชีวิต

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>