เอาชนะความเครียด

Post date: 20 พ.ย. 2013, 4:25:34

ความเครียดในปริมาณที่พอเหมาะทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้น

ความเครียดบางอย่างมีความจำเป็นและเป็นสิ่งดี การมีความเครียดในระดับปานกลางและมีความท้าทาย จุดมุ่งหมายนั้น ทำให้เราประสบความสำเร็จ

· กระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์

· กระตือรือร้น

· ทำให้สามารถเอาชนะ ได้มาซึ่งความสำเร็จ มีความสุข

ปฏิบัติตามวิธีควบคุมความเครียด แบบ เอบีซี ABC

A - Awareness การรับรู้ รับรู้ปัญหา สามารถแยกแยะประเภทของปัญหาและความเครียดได้

B - Balance ความสมดุล นำพาชีวิตไปสู่ความสมดุล ค้นพบวิธีลดปัญหาความเครียดเหล่านั้น

C - Control การควบคุม เลือกวิธีควบคุมชีวิตให้อยู่ในหนทางที่ท่านต้องการด้วยตนเอง

“พระเจ้าประทานความสงบมาเพื่อฉันจะยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ประทานความกล้าเพื่อเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนได้ ประทานปัญญาเพื่อให้ฉันได้รู้ถึงความแตกต่าง”

เมื่อชีวิตเข้าสู่ความสมดุล สุขสงบ ความเครียดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา

· ควบคุมทุกส่วนให้มีความสมดุล

- ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

· มีเป้าหมาย แผนงาน การวางแผน เพื่อพิชิตสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ได้

· ปฏิบัติตามกฎทอง – ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา

· ยึดมั่นคุณค่าของตนเองและสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองและผู้อื่น

ศึกษาเพิ่มเติม…..บทที่ 6 หัวข้อน่าติดตามเรื่องยาเสพย์ติด

ทบทวน

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว ทบทวนความรู้ด้วยการตอบคำถามท้ายบท