ทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

Post date: 20 พ.ย. 2013, 4:28:04

การไม่กล้าตัดสินใจ การสื่อสารไม่ชัดเจน ขาดการวางแผนยิ่งเพิ่มความเครียดมากขึ้น การมีเป้าหมายในชีวิตและลดความเครียดได้โดยการใช้ทักษะง่าย ๆ เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นทำได้ดังนี้

การตัดสินใจ

การพัฒนาความเชื่อมั่นตนเองโดยใช้หลักการต่อไปนี้ เพื่อการตัดสินใจที่เกิดผล

· เข้าใจคำถามหรือสภาพการณ์

· ตั้งเป้าหมายหลักของชีวิตให้แน่นอนและเป็นไปได้ เรื่องการงาน ครอบครัว เรื่องส่วนตัว

· ตรวจสอบตัวเลือก พิจารณาทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอ

· ตัดสินใจวางแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

· ประเมินผลที่เกิดขึ้น

บริหารเวลาของตัวเอง

ถ้าบริหารจัดการตัวเองได้ ท่านก็สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้เหมือนกัน

· ดูจำนวนเวลาที่มี แบ่งการใช้ให้ถูกและวางแผนการใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า

· จัดลำดับสิ่งที่จะต้องทำก่อน - หลัง

· ทำรายการ “สิ่งที่ต้องทำ”

· รู้วิธีปฏิเสธเสียบ้าง

· หาเวลาที่พักเพื่อผ่อนคลายเสมอ

การบริหารเวลา

1. จัดลำดับสิ่งที่ต้องก่อน - หลัง

2. ทำตารางเวลาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตั้งเป้าหมายการทำงานที่สามารถทำได้จริง

4. เขียนเป้าหมายว่าจะต้องทำอย่างไร

5. ให้หาเวลาสำหรับตัวเอง

6. ตั้งเป้าหมายของงานเล็กทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับงานใหญ่

7. นึกภาพเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง

8. เกาะติดเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มั่น

9. แบ่งความรับผิดชอบให้คนอื่นด้วย

10. ตอบปฏิเสธบ้างเมื่อจำเป็น

11. หาเวลาให้ตัวเองได้พักบ้าง

ติดต่อสื่อสารให้ดี

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความไม่เข้าใจและลดปัญหาขัดแย้งด้วยการใช้วิธีติดต่อสื่อสารให้ดี

· การติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับ การทำงาน น้ำเสียง ระดับเสียง ภาษากาย ความรู้สึก และการรับรู้

· ตั้งใจฟัง ถามเพื่อหาคำตอบและความชัดเจน

· แสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเป็นมารยาทที่ดี

· ให้เวลาในการสนทนาอย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดรบกวน เช่น ปิดโทรทัศน์ เป็นต้น

วางแผนการเงิน

บริหารเงินอย่างฉลาดสามารถลดความกังวลในชีวิตได้

· ตั้งเป้าหมายการใช้เงิน

· ทำงบประมาณค่าใช้จ่าย

· วางแผนเก็บออมเงินไว้ทุกเดือน

· จำกัดการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ

คิดอะไร ร่างกายก็เป็นอย่างนั้น” สุภาษิต

ร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกัน มีผลต่ออารมณ์ของเรา การตอบสนอง พฤติกรรม และสุขภาพ การทำร้ายร่างกาย การละเมิดทางเพศ ความบกพร่องของการรับรู้ ความเจ็บป่วยทางจิตใจ สามารถทำให้อารมณ์และร่างกายผิดปกติได้

การส่งเสริมพัฒนาอารมณ์ให้ดี

· พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองในด้านบวก

· เชื่อมั่นในตัวเอง

· รู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับขีดจำกัดของตนเอง

· ทิ้งความกลัวและปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิม

· ระงับความโกรธและลดศัตรู

· ยอมรับและให้การตอบสนองในทางบวก

เมื่อคุณรู้สึกดีขึ้น ชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและท้าทาย