ข้อที่ 3. คริสตจักรที่มีจุดมุ่งหมาย

        การเข้าร่วมนมัสการและร่วมกิจกรรมในโบสถ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องการแรงสนับสนุนจากคนอื่นที่จะช่วยกันรักษาความเชื่อของเราให้คงอยู่และเติบโต คริสตจักรมีหน้าที่สำคัญสามประการคือ 
 
 
(1) คริสตจักรปกปักษ์รักษาความจริง
 
“คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15)
 
คริสตจักรจะส่งเสริมสนับสนุนและรักษาความจริงของพระเจ้าให้ประจักษ์ต่อโลก และเราจำเป็นต้องรวบรวมสติปัญญาของผู้ที่มีความเชื่อทุกคนให้ช่วยกันมุ่งไปที่ความจริงที่สำคัญต่างๆ ของพระคัมภีร์
 
(2) คริสตจักรเป็นตัวอย่างแสดงถึงพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีแก่คนบาป การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่พระคริสต์ทรงทำในชีวิตผู้มีความเชื่อทั้งหลาย เป็นการประกาศการทรงเรียกให้ “เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)
 
(3) ประชากรของพระเจ้าเป็นสักขีพยานให้แก่พระองค์ต่อโลกที่ยากไร้แห่งนี้ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปบนสวรรค์ พระเยซูได้ทรงสัญญากับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า
 
“ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8
 
        นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคริสตจักรที่ประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้โลกได้รับรู้
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments