บทที่ 26. พระเจ้ามีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?

        เรมอน อูมาชานการ์ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ผู้เฒ่าผู้แก่สอนเขาตั้งแต่เด็กว่า เขาเป็นเทพเจ้า เพื่อความเป็นเทพของเขาเป็นจริง เขาต้องฝึกโยคะและนั่งสมาธิ ช่วงวัยรุ่นเรมอนเริ่มแปลกใจว่า เขาจะสามารถพบพระเจ้าจากเทวรูปเทพเจ้าต่างๆ ในวัดฮินดูที่เขาเคารพบูชาอยู่จริงหรือ

        เรมอนเริ่มตรวจสอบจากพระคริสตธรรมคัมภีร์และการที่พระคริสต์ทรงอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เขาเลื่อมใสในความถ่อมตนของพระเยซู และคราวนี้เรมอนได้ยินว่าพระเยซูอ้างตัวว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเขาสังเกตว่าคริสตชนทั้งหลายดูมีสันติสุข ซึ่งผิดกับการนั่งสมาธิที่เขาฝึกมาหลายปีแต่ก็ยังไม่พบสันติสุข อย่างไรก็ตาม เรมอนยังคงตัดสินใจที่จะแสวงหาความจริงในศาสนาฮินดูต่อไปด้วยตนเอง

        แต่แล้วเมื่อเขาได้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์ เป็นครั้งแรกที่เขาตระหนักว่าพระเยซูทรงรับความทุกข์ทรมานและความกลัวเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง ก่อนหน้านี้เขาเข้าใจว่าพระเยซูมีฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติ จึงหนีไปจากความเจ็บปวดที่ไม้กางเขน แต่ขณะนี้เขายังไม่เข้าใจเรื่องไม้กางเขน เขาแปลกใจว่าพระองค์ทรงผ่านการทดลองใจที่แสนทารุณขนาดนี้เพื่อมนุษย์คนบาปได้อย่างไร 

        ขณะที่เรมอนใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ เขารู้สึกประทับใจในความรักของพระองค์ที่มีมากเหลือล้น จึงตัดสินใจเลิกชีวิตการอยู่ในวรรณะพราหมณ์และรับเชื่อพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป เรมอนบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบความรักที่เสียสละของพระเยซูทำให้ “ทุกเรื่องกลายเป็นสิ่งเล็กน้อยไปหมด”

        พราหมณ์หนุ่มผู้นี้ค้นพบความจริงที่เป็นแก่นแท้ของคริสตศาสนา คือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
 
 
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน
 
  1. ศาสนาใดที่ช่วยให้เรารอดจากบาป?
  2. พระเจ้าทรงมีข่าวพิเศษในยุคเราหรือไม่?
  3. คริสตจักรของพระคริสต์ในวาระสุดท้าย
  4. การเก็บเกี่ยวสองครั้ง
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>