ข้อที่ 2. พระเจ้าทรงเปลี่ยนวันใช่หรือไม่?

        พระเจ้าเคยประกาศเพื่อเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของสัปดาห์หรือไม่ ? 

        คริสตชนส่วนใหญ่ยอมรับพระบัญญัติสิบประการเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำรงชีวิต 

        พระบัญญัติสิบประการเป็นข่าวสารสำคัญที่พระเจ้าทรงเขียนขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อมอบให้แก่มนุษย์ พระองค์ทรงเขียนบนศิลาด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เอง (อพยพ 31:18) 


        ในพระบัญญัติข้อที่สี่พระเจ้าตรัสว่า

        “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำการงานใดๆ.... เพราะในหกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์” อพยพ 20:8-11 


        เมื่อพระองค์ทรงมอบพระบัญญัติสิบประการให้แก่ชนชาติของพระองค์ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนจึงไม่ควรจะมีผู้ใดแก้ไขพระบัญญัติที่มาจากพระโอษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้

        “ท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ และอย่าตัดสิ่งใดออก เพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 4:2


        พระเจ้าได้ทรงปฏิญาณไว้ว่าจะไม่แก้ไขพระวจนะของพระองค์


        “เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา” สดุดี 89:34

        พระคริสตธรรมคัมภีร์มีความชัดเจนในตัว พระเจ้ามิได้เป็นผู้เปลี่ยนวันสะบาโตจากวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของสัปดาห์
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments