พันธกิจเรือนจำ

มัทธิว 25 :35-36

เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลื่อยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา

พันธกิจเรือนจำนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนมีน้ำใจและความเสียสละที่ทำงานร่วมกันที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเรือนจำเพราะพระเจ้าทรงตรัสไว้ดังที่ข้อ พระคัมภีร์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ หากท่านมีภาระใจที่จะช่วยเหลือหรือจะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของหรือคำอธิษฐานท่านก็สามารถช่วยคณะแพทย์ได้