ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ - ปัจจัยพื้นฐาของเรา

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนเราคือ การดำรงชีวิตอย่างรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรัก

ผู้มีสุขภาพจิตดีจะเข้ากัคนได้ดี และการเข้ากับคนได้ดีทำให้เราอยู่กับคนทีมีสุขภาพจิตดีนั่นเอง

การรักษาและการพัฒนาสวนตัวที่มาจากความสัมพันธ์นั้นมีมากน้อยเพียงใด? "ไม่ว่าจะเ็นการพัฒนาส่วนตัว การเสื่อมถอยการทำลายตนเองหรือการรักษาตนเอง ล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ทั้งนั้น" แฮรี่ สแตค ซัลลิวาน

"ความสัมพันธ์เป็นทั้งเป้าหมายสำคัญและวิธีของการเติบโตส่วนตัว" ดร. เกน วิลสัน

ทุกชีวิตดำรงอยู่บนพื้นฐานการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมิตรภาพที่ดีของมนุษย์ในอุดมคตินั้นถือเป็นคุณค่าหลักตลอดระยะเวาที่ผ่านมาที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มีการบันทึกความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ "การที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดี เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น" ปฐมกาล 2:18