เรืองจำกลางชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2009 ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการให้กับทางเรือนจำกลางชลบุรี มีทันตกรรมได้ถอนฟันผู้ต้องขังชาย จำนวน 182 คนโดยมีหมอฟัน 3 ท่าน และแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 365 คน และตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 46 คน พร้อมกับมอบสิ่งของใช้ประจำวันจำนวน 1,000 ชุด โดยคุณอุดม และมีผู้ตัดสินใจรับบัพติสมาจำนวน 3 ท่าน
 
Comments