เลือกบทเรียน

        ทั้งสามหลักสูตรเมื่อศึกษาสำเร็จครบทุกบทแล้ว จะมีประกาศนียบัตรส่งให้ถึงบ้าน การเรียนและสอบทั้งทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ตมีสิทธิรับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นกรุณาศึกษาบทเรียนด้วยความตั้งใจและส่งผลการเรียนจนครบทุกบททั้งทางไปรณีย์และอินเตอร์เน็ต
 
วิธีการเรียนและสอบ
  1. กรุณาสมัครเรียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการจัดส่งบทเรียนและประกาศนียบัตรทางไปรณีย์
  2. เมื่อท่านศึกษาบทเรียนแต่ละบท ส่วนท้ายของบทเรียนจะมีแบบทดสอบที่คำนวนผลการสอบทันที่
ข้อสังเกต
ในการสอบทางอินเตอร์เน็ต
    1. ให้ท่านกรอก ชื่อ-นามสกุล ในแบบทดสอบทุกๆ บท และให้ตรงกับชื่อและนามสกุลของท่านที่สมัครไว้กับโรงเรียน ไม่ว่าจะโดยการสมัครทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ต
    2. ให้กดปุ่ม "ถัดไป" จนกระทั้งถึงหน้า "สิ้นการดำเนินการ" เพื่อให้ผลการสอบของท่านจะถูกส่งไปยังทะเบียนข้อมูล (ท่านสามารถที่จะกดปุ่ม "ถัดไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ตามที่ท่านต้องการ)
    3.  
 
        
Comments