ข้อที่ 5. ซาตานได้รับการปลดปล่อยเมื่อครบหนึ่งพันปี

        เมื่อครบหนึ่งพันปี พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า
 
 
        “ข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า นครนี้เตรียมพร้อม เหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามี” วิวรณ์ 21:2 
 
 
        นครที่งดงามมหัศจรรย์ที่เราได้อาศัยตลอดหนึ่งพันปี บัดนี้เป็นนครบริสุทธิ์ มีพระคริสต์และบรรดาคนที่ได้รับการไถ่บาปจากพระองค์ทั้งหมด จะเลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์สู่โลกของเรา
 
 
        เมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปีซาตานจะทำอะไร?
 
 
        “เมื่อครบหนึ่งพันปีแล้ว ซาตานจะถูกปล่อยออกจากคุกที่ขังมัน และมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก... ให้มาชุมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงคราม จำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้” วิวรณ์ 20:7-9
 
        เมื่อเวลาหนึ่งพันปีสิ้นสุดลง (ข้อ 5) คนชั่วจะฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สอง เมื่อคนชอบธรรมจะลงมาในโลกนี้พร้อมกับนครบริสุทธิ์ คนอธรรมฟื้นคืนชีพขึ้นมา “ซาตานจะถูกปล่อยออกไป” (ข้อ 3) ซาตานจะนำเอาบรรดาคนชั่ว คนอธรรมมีเป้าหมายเพื่อมุ่งทำลายคนชอบธรรม มันจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อย พวกเขาจัดเตรียมกองทัพใหญ่โตทันที เพื่อเข้าโจมตีนครบริสุทธิ์ คนอธรรมจะเข้าล้อมนครเยรูซาเล็มใหม่ (ข้อ 9) พวกเขาได้สัมผัสความน่ากลัวของการถูกตัดขาดจากพระเจ้า และจะหลงหายตลอดไปเป็นนิตย์
 
 
 
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์
คนชอบธรรมถูกรับขึ้นไปสวรรค์ 
คนอธรรมถูกทำลาย

คนชอบธรรมที่ตายฟื้นขึ้น
การฟื้นคืนชีพครั้งที่หนึ่ง

 
คนชอบธรรมอยู่บนสวรรค์พิพากษาคนอธรรม 
คนอธรรมตายอยู่บนโลกที่ถูกทิ้งร้าง

ซาตานถูกจองจำในโลกอย่างโดดเดี่ยว
ไม่มีใครให้หลอกลวง

 
กรุงเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาบนโลก
พร้อมกับพระคริสต์และคนชอบธรรม 
คนอธรรมยกกองทัพล้อมกรุงเยรูซาเล็มใหม่ 
คนอธรรมถูกพิพากษาและถูกทำลายด้วยไฟ 
โลกใหม่ถูกสร้างขึ้น 
 
1000 ปี คนอธรรมที่ตายฟื้นขึ้น 
การฟื้นคืนชีพครั้งที่สอง
 
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >> 
Comments