ข้อที่ 1. การเยียวยาภาวะชีวิตตึงเครียด

          พระเยซูทรงเข้าใจปัญหาความกดดันตึงเครียดต่างๆ ของครอบครัวและพระองค์ประสงค์ให้เราตระหนักว่า การหยุดพักฝ่ายจิตวิญญาณเป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึ่งเช่นกัน

         “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก” มัทธิว 11:28, 29

          พระคริสตธรรมคัมภีร์เสนอแนะการหยุดพักสองวิธี คือการเข้าหาองค์พระคริสต์อย่างสม่ำเสมอ ทุกวันและทุกสัปดาห์
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments