ข้อที่ 1. การสนทนากับพระเจ้า

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเรา?
 
         “‘พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า’” เยเรมีย์

         พระเยซูทรงให้หลักประกันอะไรว่าพระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา
         “เราบอกพวกท่านว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” ลูกา 11:9

         การอธิษฐานเป็นการสนทนาโต้ตอบ พระเยซูทรงสัญญาว่า 
         นี่แน่ะ ! เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” วิวรณ์ 3:20

         จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสนั่งลงและสนทนากับพระคริสต์ระหว่างรับประทานอาหารมื้อเย็นที่แสนพิเศษ ประการแรกจงอธิษฐานทูลให้พระองค์ทรงทราบเรื่องในจิตใจเราทุกอย่าง ประการที่สองให้ฟังอย่างตั้งใจ การที่เราอธิษฐานด้วยสมาธิหมายถึงการที่เราสนทนากับพระเจ้าโดยตรง และการที่เราอ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยใจจดใจจ่อหมายถึงการที่เราได้สนทนากับพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์แต่ละหน้านั่นเอง
 
การอธิษฐานเป็นวิถีชีวิตของคริสตชน
 
         “จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
         เราจะ “อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” ได้อย่างไร? เราต้องคุกเข่าตลอดเวลาหรือกล่าวคำชื่นชมยินดีหรือวิงวอนซ้ำๆ กันตลอดเวลาหรือ? ไม่ใช่แน่ แต่เราจะมีชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเยซูจนเรา สามารถติดต่อสนทนากับพระองค์ทางใจได้ทุกเมื่อ ทุกเวลาและทุกสถานที่

         “ไม่ว่าจะเป็นท่ามกลางฝูงชนตามท้องถนนขณะทำธุรกิจ เราสามารถส่งคำวิงวอนหรือทูลขอคำชี้แนะต่อพระเจ้า......ควรเปิดประตูใจตลอดเวลา และทูลเชิญให้พระคริสต์มาสถิตในชีวิต เหมือนพระองค์เป็นแขกจากสวรรค์มาเยี่ยมเยืยนจิตวิญญาณเรา” จากหนังสือ “เคล็ดลับแห่งความสุข (Steps to Chris), หน้า 99
         ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบสนิทนี้คือการเรียนรู้การมีสมาธิขณะอธิษฐาน “ขอการภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัย ข้าเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า” สดุดี 104:34

         ขณะที่ท่านอธิษฐาน อย่ามัวแต่เร่งทูลขอตามรายการต่างๆ แต่ขอให้ท่านรอคอย ขอให้ท่านพิจารณาใคร่ครวญสักเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เคล็ดลับคำอธิษฐานที่ได้รับ คำตอบความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าแนบแน่นยิ่งขึ้น“ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน” ยากอบ 4:8
         ยิ่งเราเข้าใกล้พระเยซูมากเท่าไร เราก็ยิ่งได้รับรู้การประทับอยู่อย่างใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นขอให้เรารักษาความสัมพันธ์ในการสนทนากับพระเยซูไว้ ไม่ต้องกังวลกับการใช้คำพูดที่สวยหรู เพียง
แต่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมาก็พอแล้ว โปรดจำไว้เสมอว่าพระองค์ทรงผ่านการทุกข์ทรมานจากการสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของเรา
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments