บทที่ 18. เคล็ดลับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี

        นักวิจัยสมัยใหม่ต้องเจ็บปวดกับข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ในในพระพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่สอนว่า มนุษย์มีองค์ประกอบรวมกันเป็นหนึ่ง เรามักแบ่งเป็นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ออกจากกัน ความจริงแล้วทุกส่วนในคนๆ หนึ่งสัมพันธ์กันหมดอย่างแยกกันไม่ได้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ อะไรที่มีผลต่อจิตใจย่อมส่งผลต่อร่ายกายด้วย สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณจะกระทบต่อร่างกายด้วยหรือในทางกลับกัน ทุกอย่างจึงประกอบรวมกันเป็นมนุษย์
 
        ตัวอย่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมตัวแปรพบว่า การหัวเราะด้วยความยินดีและการมีความสุขจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างเห็นผล ความจริงแล้วท่านสามารถต่อสู้กับโรคภัยได้ด้วยความสุขนั่นเอง ชี้ให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจิตใจและร่างกายที่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง
 
        พระวจนะของพระเจ้าชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญแบบนี้มาเมื่อหลายพันปีก่อน แต่เพิ่งได้รับการยอมรับทางทฤษฎีทางการแพทย์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า
 
        “ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง” สุภาษิต 17:22 
 
        ตามที่อัครสาวกยอห์นกล่าวไว้ ความสุข ความเจริญฝ่ายร่างกายจิตใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของเรามากน้อยเพียงใด?
 
        “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” 3 ยอห์น 2
 
        พระผู้สร้างมีพระประสงค์ให้เรา “มีสุขภาพแข็งแรง” พระวจนะของพระองค์สามารถช่วยได้ดุจน้ำพุหล่อเลี้ยงสุขภาพ เช่นเดียวกับน้ำพุหล่อเลี้ยงชีวิตนิรันดร์ของเรา 
 
        เพราะว่าสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโตประสานกัน เปาโลจึงแนะนำให้คริสตชนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้
 
        “เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” 1 โครินธ์ 10:31
 
        ข่าวประเสริฐกล่าวถึงการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีจะช่วยให้เราเป็นคริสตชนที่มีชีวิตชีวา 
 
        นี่คือหลักแปดประการที่ควรปฏิบัติเพื่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
 
 
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน
  1. อากาศบริสุทธิ์
  2. แสงแดด
  3. การพักผ่อน
  4. การออกกำลังกาย
  5. น้ำ
  6. การรับประทานให้เหมาะสม
  7. การหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย
  8. เชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้า
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>