ข้อที่ 4. ชีวิตเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า

        ให้เรามาดูข้อความเกี่ยวกับคำพยากรณ์เหล่านี้ในพระคริสตธรรมพันธสัญญาเดิมบางข้อ ซึ่งสำเร็จจริงตามคำพยากรณ้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่บันทึกเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์


สถานที่เกิดของพระองค์

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        แต่เจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์...จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล” มีคาห์ 5:2

        สำเร็จตามพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
        พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้าน เบธเลเฮมแคว้นยูเดีย” มัทธิว 2:1


พระองค์ทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจรรย์

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา)” อิสยาห์ 7:14

        สำเร็จตามพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
        โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่า ผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซู (พระเจ้า ทรงช่วยให้รอด)” มัทธิว 1:20-23


เชื้อสายของพระองค์มาจากเผ่ายูดาห์

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้น” ปฐมกาล 49:10


        สำเร็จในพระคมภีร์พันธสัญญาใหม่
        เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่า ยูดาห์" ฮีบรู 7:14


พระองค์ทรงถูกทอดทิ้ง

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง” อิสยาห ?53:3

        สำเร็จในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
        พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์” ยอห์น 1:11พระองค์ทรงถูกทรยศและสินจ้าง

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        แม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจ ผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์” สดุดี 41:9

        แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า ‘ถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เรา ถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้อง’ แล้วเขาก็ชั่งเงินสามสิบเชเขล ออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง” เศคาริยาห์ 11:12


        สำเร็จในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
        เวลานั้นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนชื่อยูดาสอิสคาริโอท ไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่า ‘ถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่าน ท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่?’พวกเขาก็ให้เงินยูดาสสามสิบเหรียญ” มัทธิว 26:14, 15


การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
        เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์” สดุดี 22:16        สำเร็จในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
        เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะเขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นบนกางเขน” ลูกา 23:33 (ดูในยอห์น 20:25)การที่พระองค์ทรงฟื้นคืนจากหลุมศพ

        คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่า
        เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองคไว้กับแดนผู้ตาย หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น” สดุดี 16:10

        สำเร็จจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่
        กษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าว การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตาย ทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไป พระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนม์แล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยาน ของเรื่องนี้” กิจการของอัครทูต 2:31, 32


        หลักฐานที่แน่นหนาว่าชีวประวัติของพระเยซูมีการเขียนไว้ล่วงหน้าอย่างมหัศจรรย์และเป็นจริงทุกข้อ ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

        เมื่อดูจากหลักฐานที่มีแล้ว เราจำเป็นต้องตัดสินใจด้วยจิตอธิษฐานว่า ใครกันแน่ที่ควรจะมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราหากท่านยังไม่ตัดสินใจ ท่านคิดจะมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่?
 
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments