ข้อที่ 5. ความบริบูรณ์ของพระวิญญาณในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์

        ในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณทรงหลั่งลงมาอย่างท่วมท้นเพื่อพระสัญญาของพระเยซูจะได้สำเร็จ “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา... จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8

        ในวันเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณทรงทำให้อัครสาวกประกาศพระวจนะเป็นภาษามนุษย์อย่างชัดเจน “จากหลากหลายชนชาติ” (กิจการของอัครทูต 2:3-6)

        นักศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์บางคนเปรียบเทียบการเสด็จมาของพระวิญญาณเป็นฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในปาเลสไตน์ (โยเอล 2:23) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหลั่งลงมาเหมือน “ฝนต้นฤดู” ในวันเพ็นเทคอสต์ ทำให้ความเชื่อแตกหน่องอกขึ้นมาใหม่และบำรุงเลี้ยงคริสตจักรที่เกิดใหม่ของคริสเตียน
 
<< หน้าก่อน                                  หน้าถัดไป >>
Comments