บทเรียนวิถีแห่งชีวิตมีทั้งหมด 5 หลักสูตร
สามารถเลือกเรียนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต
  1. สามารถอ่านบทเรียนทางเว็บไซท์ได้เสมอโดยไม่ต้องสมัคร
  2. หากต้องการขอรับหนังเรียนบทเรียนฟรี คลิก "ใบสมัคร" กรอกข้อมูลและระบุวิธีเรียน "ทางไปรษณีย์"
  3. หรือสามารถเรียนและทำแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที คลิก "ใบสมัคร" ระบุวิธีเรียน "ทางอินเตอร์เน็ต" 
  4. หากไม่ได้รับความสะดวกในขั้นตอนใดๆ กรุณาคลิก "ติดต่อเรา" เพื่อแจ้งการแก้ไขหรือขอความช่วยเหลือ
บทเรียน :
 ขุมทรัพย์สุขภาพ - 12 บท

        การเรียนรู้หลักสุขภาพตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ดูเพิ่มเติม...


พบแล้วเล่ม 1 - 13 บท

        ค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง พระประสงค์ของพระเจ้า คำพยากรณ์ของโลกและยุคสุดท้าย ชีวิตหลังความตาย แผ่นดินสวรรค์ และอื่นๆ ซึ่งบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...
พบแล้วเล่ม 2 - 13 บท

          การค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง พระประสงค์ของพระเจ้า คำพยากรณ์ของโลกและยุคสุดท้าย ชีวิตหลังความตาย แผ่นดินสวรรค์ และอื่นๆ ซึ่งบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...

สู่ชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่ - 15 บท

        ค้นคว้าหลักคำสอนของคริสตชน ผู้ปรารถนาจะเรียนรู้และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่ได้บันทึกไว้ในพระ คริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...
บริหารชีวิตอย่างฉลาด
บริหารชีวิตอย่างฉลาด - 7 บท

        ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิต พร้อมคำแนะนำในการบริหารชีวิต ด้วยวิธีการที่คุณสามารทำได้ด้วยตนเอง ดูเพิ่มเติม...


ชีวิตที่เติบโต
ชีวิตที่เติบโต - 7 บท

        ค้นพบแนวทางที่นำไปสู่ชีวิตที่เจริญเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ ที่ละขั้นละตอน นำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พร้อมสำหรับการเกิดผลเพื่อแผ่นดินสวรรค์และพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองแห่งเมืองบรมสุขเกษมอย่างแท้จริง ดูเพิ่มเติม...